×
 x 

Ostukorv on tühi.

Kauba tagastamistingimused
ELis on eraisikul õigus internetist või muid kaugmüügi võimalusi kasutades ostetud kaup 14 päeva jooksul tagastada ja raha tagasi saada.
Peale toodete kättesaamist on Ostjal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Ostjale ei sobi, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul peale toodete kättesaamist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada. Täitke avaldus ja tagastage see kas omakäeliselt või digiallkirjastatult, kui soovite lepingust taganeda. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
Ostja peab kauba tagastama taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

14-päevane taganemistähtaeg ei kehti juhtudel kui:
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Toode on tellitud eritellimusega (VÕS § 53 lg 4 p 2 ja p 3)
Toode on valmistatud vastavalt Ostja vajadustele. Näiteks painduvast magnetis lõigatud soovitud suurused või magnetile lastud teha pealetrükk (VÕS § 53 lg 4 p 2 ja p 3)

Loe kindlasti ka Lepingutingimused läbi.
Varjatud puuduste ilmnemisel on Ostja kohustatud neist Müüjale teatama ja esitama oma ettepaneku nende kõrvaldamiseks 14 päeva jooksul, alates kauba kättetoimetamisest. Põhjendatud nõude lahendab Müüja 14 päeva jooksul. Vaata Tellimine.
Kauba tagastamise kulud kannab Ostja. Välja arvatud juhul, kui Ostjale on saadetud vale kaup või kui kaup on defektiga.
Meist mitteolenevatel põhjustel tagasisaadetud kauba kõik tarnekulud, nii transport Ostjani kui ka tagastamine, kannab Ostja.

 

Garantii, garantii kehtivuse tingimused ja pretensioonide esitamise alus

Meeldetuletus tarbijale (VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbijale tuleb esitada lepingueelse teabena meeldetuletus, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kaupleja peab lepingueelse teabena esitama meeldetuletuse, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

1. magnet.ee-s müüdavad Kaubad vastavad kvaliteedile, mille korrektne kirjeldus on näidatud magnet.ee veebilehel iga pakutava toote juurde kuuluvana.
1.1. magnet.ee-s müügil olev Kaup vastab nõuetekohasele kvaliteedile ning tarbiva Ostja ja Müüja vahel sõlmitavale Lepingule, kui selline Kaup vastab magnet.ee-s näidatud Kauba kirjeldusele.
1.2. Eelnevalt Kauba ostmisele ja kasutamisele peab Ostja põhjalikult läbi lugema ja aru saama ohutusnõuetest, mis on kirjeldatud magnet.ee veebilehel Ohutus alalõigus.
1.3. Kui Kaup ei ole kooskõlas Kauba juurde kuuluva kirjeldatud omadustega, on tarbijast Ostjal õigus edastada toode garantii all ülevaatamiseks Müüjale ja kasutada pretensioonide esitamise õigust vastavalt Tingimustele ja seaduses sätestatule.
2. Garantiidokumentideks on müügiarve, ja ka saateleht, kui see on lisatud Tellimusele Ostjale saatmisel. Garantiidokumendi alusel on Ostjal õigus esitada Kaup garantii all ülevaatamiseks ja õigus esitada pretensioone. Ilma vastava Kauba garantiidokumendita garantii ei kehti.
3. Garantii alla käivad puudused, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul parandab antud Kauba tootja.
4. Garantiikehtivusega Kauba puuduste parandamiseks garantiiperioodi jooksul edastab Ostja puudusega Kauba Müüjale koos vastavasisulise puuduse kirjeldusega. Ostja teavitab Müüjat Kauba mittevastavusest võimalikult lühikese aja jooksul alates sellest teada saamisest e-posti aadressil.
5. Garantii alla käiva Kauba mittevastavuse puhul arvestatakse seadusest tulenevate nõuetega Kauba parandamise või ümbervahetamise üle otsustades. Müüja vastutab tarbijast Ostja korral garantiikehtivusega Kauba eest 2 (kahe) aasta jooksul alates Tellimuse üleandmise kuupäevast. Tarbijast Ostja korral peab Ostja teatama Müüjale Kauba garantiikehtivusega puudusest hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul alates mittevastavuse ilmnemisest teadlikuks saamisest. Ostjal on garantiikaasuse korral õigus seadusest tulenevale tarbijakaitsele.
6. Juhul, kui Kaubal ilmneb puudus 6 (kuue) kuu jooksul Tellimuse üleandmise kuupäevast alates, eeldatakse, et antud puudus oli Kaubal üleandmise hetkel, juhul, kui taoline eeldus ei ole vastuolus puuduse või Kauba omadustega.
7. Kauba edastamisel Müüjale garantii all ülevaatamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks, millele mittevastavuse tuvastamise korral järgneb Kauba remonti saatmine Kauba tootjale Müüja poolt, peab Ostja pakkima Kauba korralikult, välistamaks Kauba mistahes kahjustamist transpordi ajal. Samuti peab Ostja tagama Kauba komplekssuse, kui selline antud Kauba algsel, üleandmise hetkel eksisteeris; siia alla kuuluvad, näiteks, kuid mitte ainult: magnetite kaasasolevad riputustarvikud jms.
8. Müüja peab teavitama Ostjat Ostja e-postiaadressile saadetava kirjaga Ostja pretensioonide rahuldamisest või Ostjat eeldatavalt rahuldavast muust lahendusest 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates garantiikehtivusega mittevastava Kauba jõudmisest Müüja kätte.
9. Mittevastavuse kinnitamise korral Müüja poolt korraldatakse garantiiremonti saatmine ja garantiiremont Kaubale võimalikult lühima aja jooksul.
10. Tulenevalt magnet.ee Tagastustingimustest ja VÕS § 53 lg 4 p 2 ja p 3-le, Kaubale, mis on valmistatud vastavalt Ostja erivajadustele, arvestades Ostja eritellimust Kauba omadustele ja valikule, ei kehti taganemisõigus. Taolise eritellimusega ostetud Kaupa ei vahetata ümber, samuti ei saa Ostja eritellimusega tellitud Kaupa tagastada. Eritellimusega tellitatavateks Kaupadeks on magnet.ee-s painduvmagnetid ja magnetite, samuti painduvmagnetite eritöötlused, sealhulgas, kuid mitte ainult: pealetrükk, lõiketöötlused, stantsimised jms, erikujuga püsimagnetid, ka toote kogus, kui see ei ole tavapärane laosolev tootekogus.
11. Garantiikehtivuse alla kuuluv mittevastavusega Kaup edastatakse koos garantiidokumentidega ülevaatamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks: KONTAKT

×

TOP