×
 x 

Cart empty

Kauba tellimine

Et meie e-poest edukalt tooteid tellida on kaks võimalust kas täidate kliendi andmete vormingu ilma registreerumiseta ehk siis ühekordse tellimusena või registreerite end meie lehel kasutajaks. Registreerumise eeliseks on, et kasutajad saavad vaadata oma kasutajakonto kaudu eelnevaid tellimusi, olla alati kursis meie värskemate uudistega ning kasutada muid registreeritud kasutajatele pakutud võimalusi.

 

Lepingutingimused

1. Lepingu objekt
1.1 Müüja müüb ja Ostja ostab (tellib) tasu eest Amagnet epoes näidatud tooteid, edaspidi – Kaup.
1.2 Müüja müüb Ostjale Kauba varem kokkulepitud nimistu alusel, edaspidi Hinnakiri, kus on näidatud Kaubale kehtiv komplekteeritus, kogus ja hind.
1.3 Ostja ostab Kauba läbi epoe, telefoni või eposti kaudu tehtud tellimuse alusel.


2. Kauba üleandmine-vastuvõtmine ja kvaliteet
2.1 Müüja annab Kauba Ostjale üle koos Kauba valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalike dokumentidega. Üldjuhul on selleks kauba nimistut sisaldav arve või saateleht.
2.2 Kaup loetakse üleantuks ka Kauba kohale toimetamisel Ostjale kolmanda isiku poolt (kullerteenus, postiteenus, jms.), mida tõendatakse kolmanda isiku lähetusdokumendi allkirjastamisega Ostja poolt või Ostja poolt selleks volitatud Ostja töötaja poolt.
2.3 Ostja kontrollib Kauba vastuvõtmisel selle kogust, vastavust sortimendile ja väliste puuduste olemasolu. Puuduste kohta koostavad Pooled või Pool koheselt akti, mis esitatakse Müüjale kahe tööpäeva jooksul alates Kauba üle andmisest. Selle nõude eiramisel hilisemaid Ostja pretensioone ei rahuldata. Vaata ka VÕS § 218
2.4 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt Lepingu punktis 2.3 märgitud puuduste esinemisel nende kõrvaldamist või Kauba ümbervahetamist. (Vaata ka Tarnetingimused ja Tagastamistingimused)
2.5 Varjatud puuduste ilmnemisel on Ostja kohustatud neist Müüjale teatama ja esitama oma ettepaneku nende kõrvaldamiseks 14 tööpäeva jooksul, alates kauba kättetoimetamisest. Põhjendatud nõude lahendab Müüja 30 kalendripäeva jooksul.

3. Tellimine
3.1 Ostja tellib Kauba läbi epoe, telefoni teel või eposti kaudu tehtud tellimuse alusel.
3.2 Kaupade tellimust, mis tellitakse Müüja epoe sortimendi ja koguse väliselt, nimetatakse eritellimuseks. Eriellimuse puhul sätestub, et tegemist on Ostja spetsiifiliste vajadustega arvestamisega. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 p 2 ja p 3, ei kuulu see kaup tagastamisele.
3.3 Eritellimuse kinnitab Müüja eraldi. Ostja väljendab kinnitusega nõustumise kirjalikult, mispeale arvestatakse osapooled võetud kohustustest teadlikuks.
3.4 Eritellimusega tellitud Kauba puhul lepivad Pooled kokku, et selline Kaup ei kuulu tagastamiseks Ostja poolt, v.a. Lepingu punktis 2.5 näidatud tingimustel.

4. Arveldus
4.1 Ostja kohustub tasuma Kauba eest arvel näidatud summa  Müüja arvelduskontole, enne kauba välja saatmist. Kui ei ole kokkulepitud teisiti.
4.2 Kauba hinnale lisandub saatekulu, (vaata ka Tarnetingimused) kui Müüja toimetab Kauba kohale kuller-, postiteenust vms kasutades.
4.3 Ostja kohustub Kauba eest tasuma ka juhul, kui Ostja loobub eritellimusega tellitud Kaubast, mille tellimus on täitmisele suunatud ja mille tellimuse kinnitusega on Ostja nõustunud. VÕS § 53

5. Omandiõiguse üleminek
5.1 Ostja saab Kauba omanikuks pärast Kauba ostuhinna täielikku tasumist.
5.2 Müüja kinnitab, et Kaubal ei lasu mingeid kolmandate isikute õigusi ja kolmandatel isikutel ei ole alust selliste õiguste taotlemiseks.
5.3 Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ning hoidmise kohustus läheb Ostjale üle Kauba üleandmisega.

6. Vastutus
6.1 Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0.15% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
6.2 Kehtivat Hinnakirja toodetele saab Ostja vaadata Müüja kodulehelt või Ostjale saadetud hinnapakkumisest.

7. Lepingu jõustumine
7.1 Leping jõustub tellimuse kinnitamise hetkest.

8. Lõppsätted
8.1 Lepingut võib muuta või lõpetada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks lisaks.
8.2 Lepingus osaliselt või täielikult reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.
8.3 Lepingu täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel Viru Maakohtu Rakvere kohtus.

 

Vaata ka täiendavat infot

Võlaõigusseadus,RT I, 01.07.2017, 20. https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017020
Tarbijakaitseseadus RT I, 21.06.2017, 7. https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017007
Kaubandustegevuse seadus, RT I, 12.07.2014, 59. https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014059
Infoühiskonna teenuse seadus, RT I, 12.07.2014, 48. https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014048
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 524/2013, tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524

×

TOP